Informatii Adapost bovine

Informatii adapost bovine

Echipamentele, aleile de circulaţie şi sistemul de adăpare trebuie proiectate astfel încât să răspundă nevoilor bovinelor. De asemenea, este important să se utilizeze materialele cele mai potrivite în funcţie de obiectivele urrnărite.

    Echipamentul

    Echipamentul din sistemul de adăpost este utilizat în primul rând pentru a delimita zonele în care sunt ţinute animalele. Termenul de echipament se referă la separatoare de cuşete, porţi, panouri despărţitoare pentru boxe, fronturi de furajare, limitatoare la nivelul greabănului, limitatoare frontale, limitatoare la nivelul pardoselii, adăpători cu clapetă şi colective, balustrade de distanţare/delimitare, precum şi echipament pentru sala de muls/zona de aşteptare.

    Designul echipamentului

    Materialele utilizate pentru construcţia spaţillor de cazare şi, în special, cele utilizate pentru realizarea boxelor şi a echipamentului cu care animalul intră în contact, trebuie să nu fie dăunătoare şi să poată fi curăţate şi dezinfectate temeinic. Spaţiile de cazare şi dispozitivele de imobilizare a animalelor trebuie realizate şi întreţinute astfel încât să nu existe muchii ascuţite sau protuberanţe care pot provoca rănirea animalelor sau le pot fi dăunătoare în alt mod (Directiva Consiliului 98/58/CEE). Până la elaborarea unor norme comunitare cu privire la această chestiune, care trebuie tanspuse în legislaţia naţională, circuitele şi instalaţiile electrice trebuie realizate în conformitate cu legislaţia naţională, astfel încât să se evite electrocutarea (Directiva Consiliului 91/629/CEE).

    Legislaţia românească prevede că materialele utilizate pentru construcţia adăposturilor şi, în special, pentru boxele şi echipamentele cu care animalele pot intra în contact nu trebuie să fie dăunătoare pentru animale şi trebuie să poată fi curăţate şi dezinfectate riguros. Adăposturile şi accesoriile pentru legarea animalelor trebuie să fie construite şi întreţinute astfel încât să nu aibă margini ascuţite sau proeminenţe care să poată răni animalele. Până la elaborarea unor reguli comunitare în acest sens, ce trebuie să fie transpuse în legislaţia naţională, circuitele electrice şi echipamentul trebuie să fie instalate în conformitate cu normele naţionale în vigoare, pentru a se preveni şocurile electrice (Ordinul ANSVSA nr.75 din 15 august 2005).

    În plus, este necesar ca echipamentul să permită animalelor să adopte poziţiile naturale de adăpare, furajare, mişcare sau odihnă De asemenea, este indicat ca designul echipamentelor să prevină ruperea crotalilor din urechi, a emiţătoarelor ataşate animalelor sau a altor dispozitive asemănătoare. Totodată, echipamentul trebuie conceput fără deschideri în care animalele ar putea să se înţepenească.

    Este indicat să se evite unghiurile mai mici de 90°, precum şi fisurile înguste în punctele de îmbinare a elementelor de construcţie. Capetele bolţurilor şi şuruburilor trebuie zencuite sau ascunse prin alte metode. În jurul stâlpilor trebuie tumat beton, pentru a-i menţine curaţi şi uscaţi. Este indicat ca întregul echipament să aibă suprafele netede şi rotunjite în acest fel se reduce cantitatea de praf depusă, cantitatea de resturi şi umezeală. În plus, astfel de suprafeţe fac echipamentul uşor de curăţat.

    Sistemul de adăpare şi alocarea per efectiv

    Fumizarea din abundentă a unei ape potabile de calitate este crucială pentru producţa de lapte şi sănătatea bovinelor. Necesarul zilnic de apă la bovine este influențat de temperatura aerului, conținutul de substantă umedă din furaje şi producția de lapte. De obicei, vacile consumă 30— 100 1itri de apă în 24 de ore. În condiții de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori, într-un interval de 24 de ore, în funcție de distanța față de sursa de apă. Având în vedere că vacile se adapă de obicei în timpul furajării sau imediat după, în sistemele cu stabulație liberă este recomandat să se instaleze mai multe adăpători automate, astfel încât animalele să aibă mai multe optiuni.

    Viteza de adăpare la vacile de lapte este de 10 — 20 litri pe minut, dacă suprafața de apă este liberă. Vacile preferă apa cu o temperatură de 15 — 20°C, ceea ce influențează pozitiv producția de lapte. Bovinele sorb apa şi preferă să se adape într-o zonă liberă.

    Toate animalele trebuie să aibă acces la cantități corespunzătoare de apă potabilă sau să-şi satisfacă necesarul de lichide din alte surse. Echipamentul de furajare şi adăpare trebuie proiectat, construit şi amplasat astfel să se reducă la minim contaminarea hranei şi a apei, precum şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale (Directiva Consiliului 98/58/CEE).

    Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată sau să-şi poată satisface necesarul de lichide prin alte mijloace. Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a hranei şi a apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale (Ordinul ANSVSA nr. 75 din 15 august 2005).

    Se recomandă amplasarea adăpătorilor colective de apă în locurile în care bovinele pot consuma apă în cantitățile de care au nevoie.

    Dimensionarea instalaţiei de furnizare a apei

    Boxele trebuie prevăzute cu două surse de apă şi, prin urmare, cel puţin două adăpători cu clapetă. Adăpătorile se pot instala în spaţiul despărţitor dintre două boxe, astfel încât să deservească vacile din ambele boxe.

    Sistemul de alimentare cu apă pentru adăpătorile cu clapetă trebuie să asigure un debit de cel puţin 10 litri pe minut per adăpătoare, când 20% din efectiv bea apă simultan. Când debitul apei scade la sub 7 litri pe minut, frecvenţa şi timpul total de adăpare cresc.

    Este indicat ca o adăpătoare cu clapetă să aibă o deschidere de cel putin 0, 06 m2, un diametru de circa 30 de centimetri sau o deschidere echivalentă. Preferabil este o adăpătoare orizontală şi largă. Totuşi, adăpătoarea trebuie să fie atât de adâncă astfel încăt animalul să poată introduce botul până la nivelul de 3-4 cm de la fundul adăpătorii. La viţei, este bine ca adăpătorile să nu poată fi complet golite.

    Sistemele de stabulaţie liberă

    În sistemele cu întreţinere liberă se recomandă utilizarea adăpătorilor colective în locul celor cu clapetă. Pentru fiecare grup de animale trebuie să existe întotdeauna două adăpători colective de apă. Astfel, se asigură condiții propice pentru adăparea vacilor care ocupă poziţii ierarhice inferioare.

    Capacitatea recomandată a unei adăpători colective este de 200-300 de litri de apă, iar debitul apei să fie de cel putin 10 litri pe minut. Volumul jgheabului se poate reduce la aproximativ 100 de litri, dacă instalația de apă poate asigura un debit de 15-20 de litri pe minut.

    Designul dispozitivelor de adăpare nu trebuie să dăuneze bovinelor.

    Adăpători cu clapetă

    Adăpătoarea cu clapetă se instalează deasupra ieslei sau la nivelul partiţiilor dintre boxe, lângă zona de furajare, pentru a evita vărsarea apei in zona de odihnă. Experimentele realizate în Ungaria au arătat o creştere a frecvenţei de adăpare, o scădere a consumului de apă şi a producţiei de lapte la vacile care au folosit adăpători cu clapetă, comparativ cu cele care au folosit adăpători colective. La adăpătorile cu capetă, consumul a fost de 3- 5 litri pe minut comparativ cu 10 litri pe minut la cele colective.

    Adăpători colective

    Locul ideal de instalare a adăpătorile colective este pe aleile de trecere sau în zona de furajare, în funcție de frontul de furajare. În jurul dispozitivelor de adăpare este nevoie de suficient spațiu liber, pentru ca vacile să poată trece pe lângă cele care se adapă. Se recomandă o adâncime de 0,1-0,2 metri şi o lățime de cel puţin 40 de centimetri.

Informatii adapost bovine 1

Proiectarea spațiului pentru adăpare

    Pentru a minimiza cantitatea de dejecţii din apă, adăpătorile colective/cu clapetă se pot instala pe o platformă înălţată deoarece bovinele nu urcă pe platformă cu membrele posterioare. O altă soluţie indicată presupune montarea unei balustrade de distanţare, dar aceasta soluție nu împiedică complet contaminarea apei cu dejecţii.

În general, utilizarea unei platforme nu este recomandată.

Informatii adapost bovine 2

Recomandări privind adăpătorile

a) Adăncimea adăpătorii b) Nivelul de umplere c) Nivelul de apă care trebuie să rămănă constant

    Pentru ca vacile să se poată adăpa în mod natural (sorbind), înălţimea la care se află suprafaţa apei trebuie să le permită o înclinare a capului la un unghi de 60° faţă de aceasta (în plan orizontal). Vaca poate adopta o poziţie de adăpare naturală atunci când apa se află la 0,70 — 0,80 metri faţă de locul pe care stă.

    Igiena

    Contaminarea apei din adăpători cu dejecţii, urină sau resturi de furaje nu poate fi evitată. De aceea, este necesar ca dispozitivele de adăpare să fie curăţate în mod regulat. Este indicat ca aceste dispozitive să fie concepute astfel încât să se poată depune cât mai puţină mizerie şi să faciliteze curăţarea lor. La adăpătoarea colectivă se poate instala o țeavă de scurgere mare sau poate avea un sistem care permite golirea prin răsturnare. Totodată, cele cu fundul rotunjit sunt mai uşor de curăţat decât cele cu unghiuri drepte.

    Furnizarea apei

    Conducta principală de alimentare cu apă este indicat să fie construită ca un sistem tip circuit, astfel încât apa să poată fi recirculată, şi în acest fel se evită îngheţarea apei pe perioada iernii. Presiunea apei trebuie să fie constantă

    La conducta principală sunt conectate ţevi secundare scurte, care se conectează ulterior la adăpătorile colective/cu clapetă. În acest mod se poate asigura perrnanent apă proaspătă.

    Nu este recomandat ca adăpătorile colective să comunice, deoarece apa murdară este transportată dintr-un dispozitiv în altul.

    Orice instalaţie de fumizare a apei dintr-o fermă trebuie să fie rezistentă la îngheţ. Conducta principală poate fi protejată de îngheţ prin montarea unei pompe de recirculare sau a unui conductor electric.

    Trebuie să existe posibilitatea ca bovinele să fie adăpate în cazul în care sistemul de fumizare a apei se defectează. Este necesar ca apa din adăpătorile colective sau cu clapetă să nu poată refula in instalaţia principală.

    Se recomandă utilizarea de apometre şi filtre (pentru îndepărtarea impurităţilor) la conductele principale din fiecare sector de fermă. Apometrul permite ferrnierului să înregistreze permanent consumul de apă şi astfel el poate identrfica rapid o eventuală pierdere de apă. Este indicat să se verifice periodic consumul de apă, prin înregistrarea consumului zilnic.

    Temperatura apei influnţează consumul de apă, consumul furajer şi producţia de lapte a fiecărei vaci. Lucrările de specialitate menţionează efectul negativ al apei cu o temperaturtă prea scăzută sau prea mare. Concluziile unui studiu suedez arată că apa consumată la 3 grade Celsius a dus la o scădere a producţiei de lapte, comparativ cu nivelul obţinut la o temperatură a apei situată în intervalul 10-24°C. Un alt studiu realizat într-o perioadă caldă de vară a demonstrat că vacile care au avut la dispoziţie apă de băut cu temperatura de 10 grade au ingerat o cantitate mai mare de substanţă uscată şi a crescut producţia de lapte comparativ cu situaţia în care au primit apă cu o temperatură de 28 de grade.

    Pentru a asigura maximizarea producţiei de lapte, se recomandă furnizarea de apă cu temperatura în intervalul 15-20° Celsius, atât vara cât şi iarna.

 [space]

Extras din manualul „Sisteme de adăpost pentru bovine- volumul 1, Standarde de ferme” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

Top vanzari

0